VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Nakupovať v našom internetovom obchode www.xpautodiely.eu môžu fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, pokiaľ budú dodržovať pokyny ustanovené Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Odoslaním objednávky dáva zákazník automaticky súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

 

Predávajúci: 

XP Autodiely

Bc. Lujza Petreková
Bratislavská 26
Most pri Bratislave    90046
 
ICO: 50851438
DIC:1083816899
 

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou uzatvorila obchodný vzťah s predávajúcim.

 

Tovar: produkty, ktoré sú umiestnené na stránke internetového bchodu www.xpautodiely.eu

 

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

 

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.xpautodiely.eu

Tovar si môže objednať:

- vyplnením objednávky postupnými krokmi na stránkach internetového obchodu až k jej záväznému odoslaniu www.xpautodiely.eu

- telefonicky na čísle : +421 902 830 186

- e-mailem : xpautodiely@gmail.com

 

Po odoslaní objednávky kupujúci automaticky dostane spätnú väzbu na e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky  alebo prípadné nutné spresnenie požadovaných informácií pre správne objednanie predovšetkým náhradných dielov.

Záväzným potvrdením a odoslaním objednávky vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim obchodný vzťah. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

- Meno kupujúceho

- Poštovú adresu pre doručenie tovaru

- Telefonické číslo a e-mail

- Objednávací kód tovaru, alebo presný názov tovaru

- Počet kusov z každej položky tovaru

- Dátum vystavenia objednávky

- Spôsob úhrady za tovar

- Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

- Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

  IČO a SK DIČ spoločnosti

  Kontaktnú osobu a telefón

  Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar rôznymi spôsobmi a to:

- Bankovým prevodom

- V hotovosti na pobočke

- Dobierkou - kuriérovi

Pri platbe vopred – bankovým prevodom, úhradu realizujete až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie objednávky s dodacím listom a údajmi k úhrade. Ak si zákazník zvolí platbu pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo na zrušenie rezervácii tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Ceny tovaru sú jasne označené a uvedené pri jednotlivých položkách. Platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.xpautodiely.eu

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Pri niektorých položkách ako napr. brzdové strmene, prevodovky riadenia, palivové čerpadlá, olejové čerpadlá, vstrekovacie trysky a iné sa môže účtovať repasačná záloha.

Výška repasačnej zálohy bude zákazníkovi oznámená pracovníkom telefonicky alebo emailom až po potvrdení objednávky. Zákazník obdrží repasačnú zálohu späť po odoslaní pôvodného dielu v  balení, v ktorom mu bol doručený ním objednaný nový kus. Toto sa vzťahuje na každý konkrétny objednaný kus. Repasačná záloha sa posiela zákazníkovi výhradne bankovým prevodom, nie poštovou zloženkou.

 

 

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom kuriérom či poštou.

Tovar, ktorý je v čase odoslania objednávky skladom, bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru (bankovým prevodom vopred , proforma) do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

Pokiaľ je tovar odosielaný poštou a zásielka Vám nepríde do 3 dní od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa na zásielku na Vašej pošte na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posielame ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky.

V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom a oznámia Vám termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady uvedené v pri každej položke.

Pri preberaní krehkého tovaru (svetlá, spätné zrkadlá, karosárske diely ...) od kuriéra alebo z pošty, prosíme skontrolujte si tovar priamo na pošte, alebo v prítomnosti poštového kuriéra pre prípadné poškodenie prepravnou spoločnosťou. V prípade, že tovar bude poškodený kontaktujte v prvom kroku poštu, alebo poštového kuriéra aby sme predišli komplikáciám pri reklamácií.

 

 

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť, odstúpením  od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Spolu s tovarom je nutné zaslať kópiu dokladu o kúpe (faktúra), ktorá bola kupujúcemu doručená. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom stave a pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom a návodom. Tovar zaslaný späť na prevádzku dodávateľa bude týmto bez zbytočného odkladu skontrolovaný a posúdený. Najneskôr do 14 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

 

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA


Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Zistené vady a poškodenia je kupujúci povinný ihneď nahlásiť prepravcovi a neodkladne aj našej firme. Za škodu spôsobenú prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené opotrebením pri bežnom používaní
b) vady zapríčinené nesprávnym použitím
c) vady zapríčinené nesprávnou (neodbornou) montážou
d) vady zapríčinené nesprávnym skladovaním

 

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom (xpautodiely@gmail.com
 ), či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík kuriérskou spoločnosťou (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu
4) zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, reklamačný formulár našej firmy, doklad o montáži, protokol zo servisu o chybnom náhradnom diele, ktorý chce kupujúci reklamovať

Vašu reklamáciu vybavíme promptne, najneskôr do 30 dní od poddani. 

V prípade, že nie sme oprávnení riešiť reklamáciu samostatne a je nutné ju odoslať výrobcovi alebo dodávateľovi na posúdenie, vyhradzujeme si právo na prekročenie zákonom stanovenej lehoty na vybavenie reklamácie.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym a obchodným zákonníkom SR.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.madparts.eu

 
2. Predávajúci je oprávnený na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom, kedy sú zverejnené na internetovom portáli. Dovtedy platné Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok.